Khắc phục sự cố lỗi "Stop 0x0000007B" trong Windows XP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (2 Votes)
Khắc phục sự cố lỗi "Stop 0x0000007B" trong Windows XP - 0.5 out of 5 based on 2 votes
Bài viết này sẽ giới thiệu từng bước về cách khắc phục sự cố các thông báo lỗi "Stop 0x0000007B" trong Windows XP. Cụ thể sẽ mô tả về các vấn đề có thể gây ra lỗi này như virus boot sector, các lỗi driver thiết bị hoặc các lỗi phần cứng. Nếu bạn không thể khắc phục được vấn đề sau khi xem bài viết này, hãy sử dụng các bước khắc phục thông thường được giới thiệu ở phía cuối bài...

Bài viết này sẽ giới thiệu từng bước về cách khắc phục sự cố các thông báo lỗi "Stop 0x0000007B" trong Windows XP. Cụ thể sẽ mô tả về các vấn đề có thể gây ra lỗi này như virus boot sector, các lỗi driver thiết bị hoặc các lỗi phần cứng. Nếu bạn không thể khắc phục được vấn đề sau khi xem bài viết này, hãy sử dụng các bước khắc phục thông thường được giới thiệu ở phía cuối bài.

Khi khởi động máy tính, bạn có thể nhận được một trong những thông báo lỗi dưới đây:

  • STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
    INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
  • Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing.
    Contact your product support representative for assistance. The following status will assist them in diagnosing the problem.
    (0x4, 0x1, 0, 0)
    Setup cannot continue. Power down or reboot your computer now.

Nguồn: Quan Tri Mang